Wybielanie

Wy­bie­la­nie

to roz­ja­śnie­nie zębów, nawet o kilka odcieni. Jest to zabieg nie­in­wa­zyj­ny, który przynosi spek­ta­ku­lar­ne efekty w postaci jasnego, pro­mien­ne­go uśmiechu. Prze­bar­wie­nia, które się pojawiają, a także na­tu­ral­nie ciemne zęby, nie mogą zostać roz­ja­śnio­ne nawet przez naj­bar­dziej dokładne mycie pastami wy­bie­la­ją­cy­mi. Pro­po­nu­je­my naszym pacjentom, kilka metod wy­bie­la­nia.

Wybielanie w gabinecie

Pierwszym krokiem w tej metodzie jest pokrycie dziąseł ochronnym pre­pa­ra­tem, tzw. ko­fer­da­mem płynnym, w celu unik­nię­cia po­draż­nień śluzówki, a tym samym pełnej jej ochrony. Następnie na zęby zostaje za­apli­ko­wa­ny aktywny żel (30% nadtlenek wodoru), który naświetla się światłem emi­to­wa­nym bez­po­śred­nio z lampy Beyond przez 10-15 minut. Aby uzyskać najlepsze efekty, taki cykl powtarza się trzy­krot­nie. Jest to gwarancją roz­ja­śnie­nia szkliwa zębów nawet o kilka tonów. Tego rodzaju zabieg es­te­tycz­ny należy do bez­piecz­nych i bez­bo­le­snych, gdyż tzw. zimne światło lampy nie powoduje nadw­raż­li­wo­ści, w prze­ci­wień­stwie do lamp la­se­ro­wych i pla­zmo­wych. W razie ko­niecz­no­ści, zabieg można powtórzyć po upływie tygodnia, w celu ewen­tu­al­ne­go do­bie­le­nia. Efekt wy­bie­la­nia utrzymuje się ok. 2 lata, w za­leż­no­ści od pro­wa­dzo­ne­go trybu życia (palenie pa­pie­ro­sów, picie mocnej herbaty osłabiają efekty wy­bie­la­nia). Wy­bie­la­nie lampą Beyond jest naj­chęt­niej i naj­czę­ściej stosowaną metodą w naszym gabinecie. Efekty wy­bie­la­nia (Beyond) Atrykuły i dokumenty (Beyond)

Wy­bie­la­nie w domu

Wy­bie­la­nie w domu, to tzw. wy­bie­la­nie na­kład­ko­we. Pacjent otrzymuje nakładki zrobione z wycisku przez technika (są więc in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ne), oraz preparat wy­bie­la­ją­cy. Kuracja trwa około 14 dni

Wybielanie kombinowane

Preparaty stosowane podczas tego zabiegu mają różne stężenie, a zabieg przebiega w dwóch etapach:
  • ga­bi­ne­to­wy (jedna lub dwie wizyty);
  • domowy (trwający 4-5 dni).
  • Wy­bie­la­nie martwych zębów

    Wy­bie­la­nie martwych zębów polega na aplikacji spe­cjal­ne­go preparatu wy­bie­la­ją­ce­go do wnętrza zęba. Zabieg powtarza się na kolejnych trzech wizytach. Trwałość takiego wy­bie­la­nia to ok. 2 lata.