Stomatologia zachowawcza

stomatologia-zachowawcza2
  • Leczenie dzieci i dorosłych
  • profilaktyka: lakowanie, fluoryzacja
  • bizuteria nazębna
  • wybielanie

Sto­ma­to­lo­gia za­cho­waw­cza zajmuje się głownie za­po­bie­ga­niem oraz leczeniem skutków naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nej choroby zębów – próchnicy.

Leczenie próchnicy, to zabieg przy­wra­ca­ją­cy funkcję i naturalny wygląd zęba. Zabieg polega na usunięciu zmian próch­ni­co­wych oraz wy­peł­nie­niu po­wsta­łe­go ubytku wy­peł­nie­niem kom­po­zy­to­wym. Na­no­tech­no­lo­gia wśród kom­po­zy­tów, sto­so­wa­nych w naszym gabinecie, pozwala na es­te­tycz­ne odbudowy utra­co­nych tkanek, a od­po­wied­nia trwałość zachowa pra­wi­dło­wą wysokość zwarcia po odbudowie.

Dla naj­młod­szych kolorowe wy­peł­nie­nia