Protezy ruchome


Protezy over­den­tu­re

To ruchome uzu­peł­nie­nie pro­te­tycz­ne, po­kry­wa­ją­ce na całej po­wierzch­ni korzeń lub korzenie reszt­ko­we­go uzębienia lub implanty. Protezy te utrzy­my­wa­ne są na ko­rze­niach lub wsz­cze­pach poprzez system za­trza­sków lub koron te­le­sko­po­wych.
3

1

Protezy szkie­le­to­we

To no­wo­cze­sne, ruchome uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne. Proteza taka opiera się nie tylko na dziąsłach i błonie śluzowej, ale również na zębach. Może służyć pa­cjen­to­wi przez długie lata. Pod­sta­wo­we części protezy szkie­le­to­wej to metalowa baza – szkielet, oraz akrylowe elementy od­bu­do­wu­ją­ce brakujące tkanki. Jeżeli taką protezę połączymy z pre­cy­zyj­ny­mi ele­men­ta­mi łączącymi, takimi jak zatrzaski i zasuwy, zyskujemy nie tylko trwałe, ale i es­te­tycz­ne uzu­peł­nie­nie pro­te­tycz­ne.

Protezy osia­da­ją­ce

To uzu­peł­nie­nia ruchome, wykonane z akry­lo­we­go tworzywa. Stosowane głownie w przypadku bezzębia lub roz­le­głych braków w uzębieniu, kiedy nie ma moż­li­wo­ści wykonania innych rodzajów uzu­peł­nień (protez szkie­le­to­wych, stałych, opartych na im­plan­tach).
21