Pe­rio­don­to­lo­gia

periodontologia3

Pe­rio­don­to­lo­gia

to dziedzina sto­ma­to­lo­gii zajmująca się leczeniem chorób dziąseł i po­zo­sta­łych tkanek ota­cza­ją­cych zęby, czyli przyzębia.

Główne objawy tych chorób to m.in.:

- kr­wa­wie­nie i wraż­li­wość dziąseł przy szczot­ko­wa­niu i nit­ko­wa­niu,

- nieświeży oddech lub niesmak w ustach,

- obecność osadów bak­te­ryj­nych lub kamienia nazębnego,

- w kon­se­kwen­cji zanik wyrostka kostnego roz­ch­wia­nie zębów i ich utrata.


By zdrowe zęby pozostały na długo w ota­cza­ją­cych je, zdrowych tkankach.

Proponujemy Państwu:

  • usuwanie płytki bak­te­ryj­nej, kamienia nazębnego i prze­bar­wień z po­wierzch­ni korony zęba i korzenia, następnie wy­po­le­ro­wa­nie, wy­gła­dze­nie i wy­rów­na­nie nie­rów­no­ści na po­wierzch­ni tych struktur.
  • kiretaż zamknięty i otwarty,
  • wy­peł­nie­nie ubytków kostnych,
  • szy­no­wa­nie zębów.

Zabiegi pro­fi­lak­tycz­ne wy­ko­ny­wa­ne są przy pomocy ul­tra­dź­wię­ków, piaskarki oraz całej gamy szczo­te­czek gumek i past.