Mosty porcelanowe


Most por­ce­la­no­wy

Most por­ce­la­no­wy to inaczej korony por­ce­la­no­we połączone w jedną całość. To uzu­peł­nie­nie pro­te­tycz­ne na stałe ce­men­to­wa­ne w jamie ustnej pacjenta i podobnie jak korony mogą mieć podbudowę metalową lub ce­ra­micz­ną. Mosty pod względem es­te­tycz­nym i funk­cjo­nal­nym od­po­wia­da­ją własnemu uzębieniu pacjenta przed jego utratą. Często wyglądają lepiej niż zęby naturalne. Długość użyt­ko­wa­nia mostów uza­leż­nio­na jest od warunków pa­nu­ją­cych w jamie ustnej, materiału z jakiego zostały wykonane, umie­jęt­no­ści lekarza i przy­go­to­wa­nia zębów pod filary oraz od pracowni pro­te­tycz­nej w której zostały wykonane.

Jakie warunki muszą być spełnione aby wykonać most por­ce­la­no­wy?

  • Od­po­wied­nia ilość filarów(zębów) w jamie ustnej potrzebna do rozpięcia mostu między nimi.
  • Od­po­wied­nia sta­bil­ność filarów(zębów) celem długiego użyt­ko­wa­nia mostu,
  • Od­po­wied­nia higiena jamy ustnej.

Mosty z systemem szklanych podparć ZX 27

System szklanych podparć ZX-27 eliminuje problem braku własnych zębów fi­la­ro­wych, nie­zbęd­nych do utrzy­ma­nia stałego uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne­go. Jego uni­kal­ność polega na moż­li­wo­ści wykonania mostu pro­te­tycz­ne­go w warunkach, w których nie było do­tych­czas takiej moż­li­wo­ści z powodu braków zębów fi­la­ro­wych. Szklane podparcia ZX-27 wy­pro­du­ko­wa­ne są ze spe­cjal­ne­go materiału do­sto­so­wa­ne­go do bezzębnej części wyrostka zę­bo­do­ło­we­go szczęki lub żuchwy. Daje to możliwość za­stą­pie­nia bra­ku­ją­ce­go własnego zęba fi­la­ro­we­go. Takie mosty to al­ter­na­ty­wa dla protez ruchomych i w przy­pad­kach, gdy nie można wszczepić implantu.

Jak wygląda leczenie w tym systemie?

Oto uprosz­czo­ny schemat zabiegu:
  • pierwsza wizyta: po za­pla­no­wa­niu uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne­go w systemie ZX27 lekarz przy­stę­pu­je do szli­fo­wa­nia zębów wybranych jako filary pro­te­tycz­ne. Zabieg szli­fo­wa­nia prze­pro­wa­dza­ny jest w znie­czu­le­niu i jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sny. Wizytę kończy pobranie wycisków i odesłanie ich do la­bo­ra­to­rium pro­te­tycz­ne­go.
  • druga wizyta: lekarz sto­ma­to­log przy­mie­rza szkielet mostu w systemie ZX-27 i dokonuje ewen­tu­al­nych korekt, po czym odsyła most do skoń­cze­nia do la­bo­ra­to­rium pro­te­tycz­ne­go.
  • trzecia wizyta: po przy­miar­ce i spraw­dze­niu gotowego mostu ZX 27 lekarz sto­ma­to­log cementuje uzu­peł­nie­nie na stałe w ustach pacjenta.

Naj­czę­ściej zadawane pytania:

1jakie są wskazania do za­sto­so­wa­nia systemu ZX-27?
wska­za­niem są rozległe braki zębowe unie­moż­li­wia­ją­ce za­sto­so­wa­nie stałych uzu­peł­nień pro­te­tycz­nych w każdej sytuacji gdy pacjent nie akceptuje ruchomych protez zębowych – system ten jest al­ter­na­ty­wą dla implantów.
2jak długi jest czas wykonania uzu­peł­nie­nia?
od pierwszej wizyty do za­koń­cze­nia leczenia mija ok 5-7 dni. Po tym czasie można na nowo cieszyć się pięknym uśmiechem i od­two­rzo­ną czyn­no­ścią żucia za pomocą stałego uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne­go.

Mosty z włókna szklanego - Mosty onley’owe

Istnieje wiele metod odbudowy bra­ku­ją­ce­go po­je­dyn­cze­go zęba -kla­sycz­ny most pro­te­tycz­ny por­ce­la­no­wy, wówczas zostają opra­co­wa­ne zęby są­sia­du­ją­cych z luką, implant, wy­ma­ga­ją­cy zabiegu chi­rur­gicz­ne­go, a także nie­wy­ma­ga­ją­cy dużej in­ge­ren­cji w tkanki twarde zębów most na bazie włókna szklanego. Most taki osadzany jest ad­he­zyj­nie na świa­tło­utwar­dzal­nym cemencie i nie wymaga opra­co­wa­nia zębów fi­la­ro­wych, lecz z reguły usunięcia wypełnień z tych zębów. Zaletą jest niski koszt w po­rów­na­niu z implantem. Most taki można również naprawić i mo­dy­fi­ko­wać w jamie ustnej w przypadku jego uszko­dze­nia. Wykonuje się go metodą bezpo­śred­nią- przez lekarza, lub po­śred­nią- pobierane są wyciski i technik modeluje cały most w pracowni, a lekarz przykleja na wizycie na specjalny cement.
5_3
przy­kle­jo­ny most inlay’owy
4_4
zęby po preparacji