Korony


Korona pro­te­tycz­na to „cza­pecz­ka” osadzona na oszli­fo­wa­nym zębie. Wy­róż­nia­my dwa pod­sta­wo­we rodzaje koron:

Korony metalowe licowane porcelaną

tu podbudowę stanowi metal, na który zostaje napalona porcelana. Naj­czę­ściej używanymi ma­te­ria­ła­mi do wykonania takiej podbudowy są stopy metali nie­szla­chet­nych, oraz stopy złota, które nie powodują alergii i są biozgodne.

Korony peł­no­ce­ra­micz­ne

tu podbudową jest cerkon lub inne rodzaje ceramiki. Takie wykonanie korony jest jednym z niewielu sposobów uzyskania na­tu­ral­nej prze­zier­no­ści zębów. Takich efektów nie da się uzyskać koroną o pod­bu­do­wie metalowej. Uzu­peł­nie­nia peł­no­ce­ra­micz­ne dają zde­cy­do­wa­nie najlepsze rezultaty es­te­tycz­ne.