Implanty Wrocław

implant1

IMPLANT ZĘBA

to nowy korzeń, który zastępuje usunięty wcześniej ząb. Implanty zębów są wykonane z ma­te­ria­łów bio­zgod­nych, takich jak tytan czy cyrkon, które zrastają się z kością. Są doskonałą al­ter­na­ty­wą dla po­je­dyn­czych braków zębów jak również braków wie­lo­-zę­bo­wych, a nawet cał­ko­wi­te­go bezzębia. Nie wymagają szli­fo­wa­nia zębów bocznych, co istotnie wpływa na ich zdrowie i estetykę. Implanty zębów to najlepsze i naj­trwal­sze roz­wią­za­nie pro­te­tycz­ne. Zabieg im­plan­ta­cji jest możliwy bez­po­śred­nio po usunięciu zęba, jak i w przypadku jego wie­lo­let­nie­go braku. Zaleca się jednak jak naj­szyb­sze za­opa­trze­nie braku zębowego ze względu na zanik kości, który jest na­tu­ral­nym procesem organizmu, spo­wo­do­wa­nym brakiem ob­cią­że­nia w tym miejscu. Znaczenie mają również zęby sąsiednie, które z biegiem czasu zaczynają się przesuwać, powodując tym samym zmniej­sze­nie szpary w miejscu braku zębowego, co z kolei znacznie utrudnia wsta­wie­nie od­po­wied­nie­go implantu. Implanty zębów prze­zna­czo­ne są dla Pacjentów bez ogra­ni­czeń wiekowych, ponieważ nie są szkodliwe dla zdrowia.

Uzupełnienie kości

Do niedawna sporym ogra­ni­cze­niem i utrud­nie­niem w im­plan­to­lo­gii były duże zaniki kości, zwłaszcza u pacjentów, u których usunięcie zębów miało miejsce wiele lat wcześniej. Obecnie dzięki nowym tech­no­lo­giom, mamy możliwość zwięk­sze­nia ilości tkanki kostnej. Sterowana re­ge­ne­ra­cja kości, czyli możliwość zwięk­sze­nia jej objętości, to obecnie stan­dar­do­wo wy­ko­ny­wa­ne procedury.

uzupelnienie2
Tak wygląda kość wyrostka zębowego po usuniętym zębie, po kilku latach od zabiegu
uzupelnienie3
Kość wyrostka po re­ge­ne­ra­cji(zwięk­sze­niu objętości).

Planowanie implantów

To pierwszy etap leczenia, w którym prze­pro­wa­dza­my dokładne badanie jamy ustnej i wywiad ogólny z Pacjentem. Następnie ana­li­zu­je­my modele dia­gno­stycz­ne, zdjęcia rent­ge­now­skie i to­mo­gra­fię kom­pu­te­ro­wą. Na podstawie zebranych in­for­ma­cji planujemy zabieg im­plan­ta­cji, który jest bez­piecz­ny, skuteczny i prze­wi­dy­wal­ny.

Wprowadznie implantu

To zabieg cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sny, wy­ko­ny­wa­ny w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, trwający ok. 30-45 minut

Nowa korona zębów

Gdy implanty zębów zrosną się z kością, technik den­ty­stycz­ny opra­co­wu­je koronę w taki sposób, aby była es­te­tycz­na i idealnie do­pa­so­wa­na. Finalny etap to przy­krę­ce­nie korony do implantu

Najczęściej zadawane pytania:

1Czy jest możliwość wpro­wa­dze­nia implantu zaraz po usunięciu zęba?
Tak, jednak nie u każdego pacjenta. Jest to tzw. im­plan­ta­cja na­tych­mia­sto­wa. Są to procedury wy­ma­ga­ją­ce szcze­gó­ło­wej analizy warunków, jeszcze przed usu­nię­ciem zęba i doboru od­po­wied­nie­go implantu.
2Jak długo może służyć implant?
Implanty mogą służyć tak długo, jak własne zęby. Jest jednak kilka warunków, które muszą być spełnione. Pierwszym warunkiem dłu­go­trwa­łe­go utrzy­ma­nia implantu, jest pra­wi­dło­wo wykonany zabieg i dobrze do­pa­so­wa­ne uzu­peł­nie­nie pro­te­tycz­ne. Drugi warunek, to uzu­peł­nie­nie wszyst­kich braków i eli­mi­na­cja prze­cią­żeń w zwarciu. Ostatni warunek, to pra­wi­dło­wa higiena jamy ustnej i regularne kontrole w gabinecie sto­ma­to­lo­gicz­nym, połączone z pro­fe­sjo­nal­ną hi­gie­ni­za­cją
3Czy są prze­ciw­wska­za­nia do im­plan­ta­cji?
Obecnie prze­ciw­wska­zań jest coraz mniej, jednak istnieją choroby, czy nałogi (np. palenie pa­pie­ro­sów), które zwięk­sza­ją ryzyko odrzu­ce­nia wszczepu. Są to choroby układu krążenia, oste­opo­ro­za, cukrzyca, choroby stawów.
4Czy jest to bez­piecz­na metoda leczenia?
Jest to spraw­dzo­na metoda od­twa­rza­nia bra­ku­ją­cych zębów, dobrze opisana i udo­ku­men­to­wa­na, ciesząca się wśród pacjentów coraz większym po­wo­dze­niem, a sku­tecz­ność jej sięga 96% przy­pad­ków.
5Jakie są zalety takiego leczenia?
Pod­sta­wo­wą zaletą przy odbudowie po­je­dyn­czych braków zębowych, jest to, że nie uszkadza się zębów są­sied­nich. Przy brakach bardziej roz­le­głych, jest możliwość wykonania takiej pracy pro­te­tycz­nej, której nie trzeba wyjmować z ust. Po in­te­gra­cji, implanty zachowują się jak własne zęby.