Odbudowa zębów kom­po­zy­tem (bonding)

Bonding to metoda odbudowy zębów za pomocą ma­te­ria­łów kom­po­zy­to­wych, do tego celu prze­zna­czo­nych.

Jest to technika nie­in­wa­zyj­na, gdyż pre­pa­ra­cja zęba odbywa się w nie­wiel­kim stopniu. Żywice zawarte w kom­po­zy­cie łączą się z twardymi tkankami zęba, niwelując wady zębowe wrodzone, bądź nabyte.

Aby pokryć tkanki twarde zęba kom­po­zy­tem, należy go uprzednio wytrawić, następnie pokryć warstewką spe­cjal­ne­go kleju, tzw. bondu, utwardzić światłem i nakładać kolejne warstwy kom­po­zy­to­we, również utwar­dza­jąc je światłem lampy po­li­me­ry­za­cyj­nej.

In­dy­wi­du­al­nie dobrany kolor i odcień kompozytu dla każdego Pacjenta jest gwarancją do­sko­na­łej estetyki. Zęby od­bu­do­wa­ne kom­po­zy­tem są nie do odróż­nie­nia z po­zo­sta­ły­mi zębami w jamie ustnej.

Ostatnim etapem jest wy­gła­dze­nie i wy­po­le­ro­wa­nie po­wierzch­ni zęba, oraz do­sto­so­wa­niem go do zgryzu przy pomocy kalki ar­ty­ku­la­cyj­nej.


Bonding stosujemy w następujących sytuacjach:

 • po­kry­wa­nie prze­bar­wio­nych po­wierzch­ni zębów;
 • ukruszone, bądź znie­kształ­co­ne korony zębowe;
 • po leczeniu en­do­don­tycz­nym jako naj­szyb­sza i trwała re­kon­struk­cja zęba (warunkiem są dobrze zachowane ścianki boczne);
 • po or­to­don­cji jako naj­szyb­sza i trwała re­kon­struk­cja zęba, bądź warunków zgry­zo­wych;
 • zamiast or­to­don­cji, gdy Pacjent odmawia założenia aparatu a pragnie wyłącznie zmian es­te­tycz­nych;
 • tym­cza­so­we uzu­peł­nie­nie es­te­tycz­ne;
 • eko­no­micz­ne uzu­peł­nie­nie pro­te­tycz­ne.

 • Należy zaznaczyć, że bonding jest roz­wią­za­niem znacznie mniej trwałym niż uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne.

  Na odbudowę zębów kom­po­zy­tem decydują się zazwyczaj Pacjenci, którzy nie chcą in­wa­zyj­nie ingerować w szkliwo zęba, ponieważ zależy Im jedynie na de­li­kat­nej korekcie es­te­tycz­nej.

  Dzięki takiej moż­li­wo­ści możemy pozbyć się diastemy (przerwa między jedynkami), trem (przerwy między kolejnymi zębami), możemy zęby nieco wydłużyć, lub sko­ry­go­wać inne nie­do­sko­na­ło­ści szkliwne.